Oferty ubezpieczeń

Ubezpieczenia

Jak w kilku słowach określić czym są ubezpieczenia? To bardzo proste. Ubezpieczenia obok wielu skomplikowanych definicji mają podstawową cechę, która jest nieodłącznym elementem każdej z nich, tym elementem jest fakt, że ubezpieczenia gwarantują bezpieczeństwo ubezpieczonemu. Posiadając polisę ubezpieczeniową Ubezpieczony gwarantuje sobie bezpieczeństwo od skutków wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Ubezpieczenia komunikacyjne

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Zgodnie z ustawą o obowiązkowych ubezpieczeniach każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC ma za zadanie chronić osoby poszkodowane w zdarzeniu drogowym. Osoba poszkodowana w wypadku ma gwarancję, iż szkody jakich doznała w wyniku tego zdarzenia zostaną naprawione. A jakie korzyści z posiadania ubezpieczenia OC płyną dla sprawcy wypadku? Podstawową zaletą posiadania OC jest uwolnienie sprawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej. Umowy ubezpieczenia OC zawierane są na okres 12 miesięcy. Ważne jest aby pamiętać o ciągłości tych umów. W przypadku braku ważnej polisy OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może ukarać taki pojazd opłatą karną w wysokości nawet 4 tys. zł.


UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Popularne ubezpieczenie NNW w komunikacji swoim zakresem obejmuje zdarzenia powstałe w wyniku:
• przebywania w aucie w trakcie zatrzymania bądź postoju pojazdu
• przy wsiadaniu bądź wysiadaniu z pojazdu
• podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy

Ubezpieczenie NNW indywidualne oferuje wiele świadczeń:
• wypłatę świadczenia w wypadku śmierci ubezpieczonego
• zwrot kosztów związanych z nabyciem środków pomocniczych takich jak np. protezy
• świadczenie związane trwałym uszczerbkiem na zdrowiu ubezpieczonego


UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO

Ubezpieczenie Auto-Casco to ubezpieczenie dobrowolne. Głównym zadaniem tego ubezpieczenia jest zrekompensowanie kosztów naprawy w przypadku jego uszkodzenia. Istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu tego ubezpieczenia o ryzyko związane z kradzieżą samochodu.


UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

Ubezpieczenie assistance ma za zadanie zapewnić nam pomoc w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia losowego. Posiadając to ubezpieczenie ubezpieczyciel gwarantuje nam pomoc techniczną, prawną, informacyjną i medyczną.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie domu stanowi dla naszych klientów ogromny bufor bezpieczeństwa. Klienci posiadający ubezpieczenie domu niejako gwarantują sobie spokój
w sytuacjach zagrażających ich mieniu. Oglądając serwisy informacyjne coraz słyszymy o zniszczonych domach, które były bezbronne w walce z niszczycielską siłą natury. Posiadający umowę ubezpieczenia klienci w przypadku wystąpienia np. nawałnicy która uszkodzi ich dom mogą ubiegać się od ubezpieczyciela wypłaty świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przywróceniem swojego lokum do stanu jaki miał miejsce przed wystąpieniem burzy.

OC w życiu prywatnym
Chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników, a także szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe.

Ubezpieczenia firmowe

W dzisiejszych czasach dobre ubezpieczenie firmy może uratować twój biznes przed sporymi kłopotami. Ubezpieczając firmę od takich zdarzeń losowych jak pożar, powódź, kradzież a także dewastacji i kradzieży ubezpieczamy między innymi:
• wyposażenie firmy
• nieruchomości
• środki obrotowe
• maszyny i urządzenia

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie OC rolnika ma za zadanie zapewnić odszkodowanie osobom poszkodowanym w wyniku prowadzenia przez rolnika gospodarstwa rolnego.
OC rolnika obejmuje swoim zakresem rolnika oraz wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie, które wyrządziły szkodę związaną gospodarstwem rolnika.


UBEZPIECZENIE UPRAW

Rolniku doskonale wiesz jakich środków należy użyć aby twoje uprawy przyniosły jak najlepszy plon. Jednak stosując najlepsze środki wiesz również, że nie tylko od nich zależy jakość twoich plonów. Ogromny wpływ na plony ma tak zwany czynnik losowy np. pogoda. Rolnicy ubezpieczający swoje uprawy od szkód wyrządzonych przez żywioły takie jak susza, grad czy powódź mogą liczyć na dopłaty do polis z budżetu państwa.

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia osobowe chronią życie, zdrowie a także zdolność ubezpieczonego do pracy.

Podstawowym ubezpieczeniem jest od NNW, które ma na celu finansowe wsparcie ubezpieczonego lub jego bliskich w przypadku trwałego uszczerbku lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie to jeden z najpopularniejszych sposobów na zabezpieczenie swojej przyszłości. Posiadając taką polisę gwarantujesz sobie bezpieczeństwo
w postaci wypłaty sumy ubezpieczenia w momencie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. W swojej ofercie posiadamy jedno z ciekawszych ubezpieczeń na życie dotyczące zdarzeń powstałych w ruchu komunikacyjnym- ubezpieczenie to gwarantuje np. wypłatę comiesięcznej renty gdy ubezpieczony doznał trwałej niezdolności do pracy.

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia ubezpieczonemu usługi świadczone przez prywatne placówki medyczne. Klient ma szybki dostęp do lekarzy specjalistów -
w przypadku pogorszenia stanu zdrowia polisa gwarantuje natychmiastowy dostęp do zabiegów mających na celu powrót do zdrowia.

Ubezpieczenia turystyczne

Coraz więcej Polaków spędza wakacje oraz krótkie urlopy za granicą. Warto jest jeszcze przed wyruszeniem na wymarzone wakacje zabezpieczyć się od nieoczekiwanych zdarzeń, które mogą zagrozić spokojnemu wypoczynkowi. Szeroki zakres ryzyk sprawia, że zakres ubezpieczeń turystycznych jest równie bogaty. Najczęściej spotykanym ubezpieczeniem jakie wybierają klienci są tzw. pakiety turystyczne, które zawierają;

• ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą- ubezpieczenie to zapewnia nam pokrycie kosztów związanych z leczeniem powypadkowym lub powstałych
w wyniku nagłego zachorowania
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków- przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujących trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonego.
• Assistance- może zawierać np. pokrycie kosztów pobytu osoby towarzyszącej poszkodowanemu,
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza Nas przed koniecznością zapłaty odszkodowania osobie, której wyrządzimy szkodę, przerzucając ten ciężar na zakład ubezpieczeń
• ubezpieczenie sprzętu sportowego i bagażu- Ochroną objęte jest jego zniszczenie, uszkodzenie lub utrata spowodowane wypadkiem, czy też innych zdarzeń losowych jak huragan, lawina, powódź, pożar.

Dane firmy

Beata Jarecka
Finanse - Ubezpieczenia - Kredyty

ul. Kościuszki 24
22-600 Tomaszów Lubelski

Kontakt

E-mail adres:
ubezpieczenia.jarecka@gmail.com

Zadzwoń

606 818 596


Odwiedź nas na